مشاوره روانی اجتماعی

زندگی خود نیاز به گفتگو دارند.ما با ارایه حمایت جهت حل مشکل افراد مراجعه کننده به صورت اساسی، با هدف شناخت گزینه های افراد مختلف جهت اقدام و توسعه شخصی ، پشتیبانی خود را ارائه می دهیم.