مشاوره برای افراد لزبین

صحبت های فردی یا با زوج در مورد موضوعاتی مانند بیرون آمدن (از خانه) ، شراکت، خانواده
ارایه اطلاعات در مورد مکان های ملاقات، ادبیات و رویدادهای در حال برگذاری